BIURO

Dom Plus sp. z o.o.

Kokotów 752, 32-002 Kokotów, NIP 7952503189

biuro@domplus.org.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY

województwo małopolskie, śląskie, świętokrzyskie:

Irena Łobocka  tel. 603 525 634  il@domplus.org.pl

DZIAŁ WYKONAWCZY

Wiesław Dybał  tel. 660 532 116  wd@domplus.org.pl

DZIAŁ PROJEKTOWY

Marcin Stelmach  tel. 604 243 253  ms@domplus.org.pl

Tomasz Pyszczek  tel. 600 148 925  tp@domplus.org.pl

DORADZTWO KREDYTOWE

Arkadiusz Kania tel. 691 353 560  arkadiusz.kania@open-partners.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest DOM PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Kokotowie 752 (kod pocztowy: 32-002), tel.: 603 525 634, adres e-mail: biuro@|domplus.org.pl
  2. Celem zbierania danych jest umożliwienie przesyłanie materiałów informacyjnych oraz handlowych dotyczących budowy domów pasywnych i rozwiązań technologicznych, a także przygotowania dokumentacji projektowej związanej z przygotowaniem do budowy domu pasywnego z częścią gospodarczą, przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenu oraz organizacją procesu budowlanego.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów działalności spółki tj. propagowanie wiedzy nt. rozwiązań pasywnych w budownictwie, wykonanie umowy na prace projektowe oraz realizacja robót budowlanych. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa prawidłowa realizacja powyższych celów.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej lub prawidłowej realizacji procesu budowlanego. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub upoważnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub do końca okresu objęcia gwarancją z tytułu realizowanych usług budowlanych.